NL   EN   DE                                                                                                                                Algemene voorwaarden        Sitemap      
             HOME      BUITENMEUBELEN   
   KLEUR       FOTO-IMPRESSIES       PROJECTEN       INFO                     BLOG   

 

 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN KONINGDAMEN B.V.

 

 

 

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of van koop en verkoop van KoningDamen B.V. gevestigd aan de Veerweg 21, 5171 PW  Kaatsheuvel.

 

De opdrachtgever/koper zal als wederpartij worden aangeduid. Andersluidende voorwaarden / bepalingen maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdracht-bevestiging waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 

 

ARTIKEL 2 AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden, etc. van KoningDamen zijn vrijblijvend. Alle offertes / aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten.

 

Indien een offerte/ aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, heeft KoningDamen het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen:

1. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van de bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is KoningDamen gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen.

2. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen drie maanden na totstandkoming ervan in bovenbedoelde zin mogen wor-den doorberekend/in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen op kortere termijn is die wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

 

ARTIKEL 3 OVEREENKOMSTEN

Overeenkomsten van koop en verkoop en aanvullingen/wijzigingen daarop worden eerst door schriftelijke bevestiging van KoningDamen bindend.

 

 

ARTIKEL 4 LEVERING / UITVOERING

Levering geschiedt af Kaatsheuvel. Opgegeven levertijden kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient KoningDamen derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

 

Ingeval van termijnposten gaat de levertijd in op het moment dat de eerste bepaling door KoningDamen is ontvangen. Overschrijding van de termijn kan niet leiden tot schadeplichtigheid aan de zijde van KoningDamen, noch tot bevoegdheid aan de zijde van de wederpartij diens verplichtingen jegens KoningDamen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

 

4.1. Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kunnen diens opschortings- en ontbindingsrechten worden gehandhaafd.

4.2. Indien KoningDamen zich heeft verbonden de producten te monteren, is de levering voltooid op het moment dat de producten, althans de belangrijkste onderdelen ervan, op de in de overeenkomst genoemde plaats bedrijfsklaar zijn afgeleverd.

4.3. Indien het niet mogelijk blijkt de producten aan de wederpartij te leveren behoudt KoningDamen zich, nadat hij de wederpartij in gebreke heeft gesteld en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de produkten/materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de koopprijs te voldoen onverlet.

4.4. Levering geschiedt op een door de wederpartij opgegeven adres op de begane grond ook al zijn de bestelde produkten door de wederpartij bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd. De wederpartij staat alsdan in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van besteming / losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading / lossing.

4.5. KoningDamen is bevoegd om terzake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij zekerheid van hem te verlangen alvorens tot levering over te gaan.

 

 

ARTIKEL 5 TRANSPORT

Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door KoningDamen te bepalen wijze, doch voor risico van de wederpartij, ook indien franco levering is overeengekomen.

 

KoningDamen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met transport, al dan niet aan de zaken geleden. De wederpartij dient zich tegen voormelde risico’s behoorlijk te verzekeren. Slechts indien KoningDamen zich heeft verbonden de producten op een overeengekomen plaats te monteren geschiedt het transport voor diens rekening en risico.

 

 

ARTIKEL 6 MONTAGE-WERKZAAMHEDEN

Ìn geval van montage zal vóór de aanvang van de montage er een afspraak worden gemaakt tussen KoningDamen en de wederpartij. Deze afspraak wordt schriftelijk, zonodig per fax/mail, bevestigd door KoningDamen. De montage-afspraak kan tot 24 uur vóór begin van de montage kostenloos worden geannuleerd door de wederpartij. Als de annulering korter dan 24 uur van tevoren plaatsvindt dan is KoningDamen gerechtigd –indien er geen vervangende montage-opdracht kan worden gevonden- de montage, alsware deze uitgevoerd, als meerwerk aan de wederpartij door te berekenen met aftrek van de variabele autokosten en daggeldvergoedingen van de montageploeg.

 

Bij de aanvang van de montage en bij de oplevering dient (een bevoegde vertegenwoordiger) van de wederpartij aanwezig te zijn. De bevoegde vertegenwoordiger dient in overleg met de montageploegleider van KoningDamen het opleveringstijdstip af te spreken, teneinde meerwerk aan wachttijden te voorkomen. Montagewerkzaamheden zijn slechts op regie-basis, waarbij gemaakte uren achteraf in rekening worden gebracht.

Montagewagens en eventuele vrachtwagens zullen tot op en bij het werk c.q. montageplaats moeten kunnen rijden. Een vrije werkruimte van 2,5 meter in omtrek dient gewaarborgd te zijn. Indien die mogelijkheid ontbreekt ontstaat er meerwerk i.v.m. vertraging van de werkzaamheden door eventuele aanpassing c.q. inzetten van extra mankrachten. Bij de aanvang van de montage-werkzaamheden zal door de ploegleider van KoningDamen de bevoegde vertegenwoordiger van de wederpartij hiervan terstond in kennis stellen.

 

De wederpartij dient er op zijn kosten voor zorg te dragen dat het terrein waarop montage zal plaatsvinden vrij is van obstakels in en boven de grond. Onder obstakels worden o.a. verstaan: puin, asfalt, boom- of wortelstronken, oude funderingen, greppels, duinzand, hogere waterstand dan 60 cm beneden maaiveld, leidingen, bestratingen; kortom alles waarvoor graaf-, hak- en/of breekwerk, alsmede zonodig bemaling, nodig is. Het terrein dient voor aanvang van de werkzaamheden van KoningDamen montageklaar te zijn gemaakt. Indien op het overeengekomen tijdstip, het terrein niet montageklaar en/of toegankelijk is in de zin van dit artikel, zullen kosten in verband met extra werkzaamheden, wachttijden e.d. als meerwerk aan de wederpartij in rekening worden gebracht, ook indien dergelijke werkzaamheden op een beter tijdstip noodzakelijk mochten zijn.

Bij wijziging van de terreingesteldheid, nadat de opdracht voor gebruik aanvaard is, zullen de eventueel hieruit voortvloeiende kosten wegens extra werkzaamheden c.q. extra materiaal- en transportkosten voor rekening van de wederpartij zijn.

 

 

Het afkomend verpakkingsmateriaal wordt in door de wederpartij ter beschikking gestelde of aangewezen containers in de directe omgeving gedeponeerd door KoningDamen. Indien montagewerkzaam-heden dienen te worden onderbroken door oorzaken van buitenaf, op last van of met kennis van de wederpartij, worden de meerkosten welke ontstaan aan wederpartij doorberekend. Montagevertragingen welke optreden vanuit beveiliging of dergelijke worden indien dit leidt tot meerwerk als meerwerk in rekening gebracht.

 

Indien –ondanks afspraak daartoe- de bevoegde vertegenwoordiger van de wederpartij niet aanwezig is of binnen een redelijke termijn verschijnt kan de ploegleider van KoningDamen eenzijdig de oplevering met een derde uitvoeren.

 

Bij ingebruikneming van het gemonteerde door de wederpartij geldt het werk als opgeleverd, met dien verstande dat door de ingebruikneming van een gedeelte van het gemonteerde dat gedeelte als opgeleverd dient te worden beschouwd. Kleine gebreken, welke kunnen worden hersteld binnen 30 dagen na levering, zullen de oplevering niet in de weg staan. Bij onthouding van goedkeuring aan het werk welke de oplevering in de weg staat, is de wederpartij verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan KoningDamen, onder opgave van redenen.

 

De wederpartij draagt, voor eigen rekening en risico, zorg voor geschikte behuizing, deugdelijk sanitair en door de ARBO wet voor het personeel van KoningDamen vereiste voorzieningen, alsmede indien nodig voor droge, verwarmde, afsluitbare, opslagplaatsen voor materialen, gereedschappen e.d.

 

 

ARTIKEL 7 EIGENDOM

KoningDamen blijft eigenaar van alle produkten zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan enige verplichting uit hoofde van zijn verbintenis met KoningDamen met inbegrip van hetgeen de opdrachtgever in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden. Opdrachtgever of derden kunnen geen beroep dopen op natrekking.

 

 

 

ARTIKEL 8 RECLAMES / RETOURZENDINGEN

De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare defecten worden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief en/of begeleidingsbon en binnen 24 uur ter kennis van KoningDamen te worden gebracht. Overige reclames dienen binnen drie dagen na ontvangst van de zaken aan KoningDamen te worden gemeld.

 

Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan KoningDamen is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. KoningDamen dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.

 

Indien retourzending noodzakelijk blijkt geschiedt die slechts voor rekening en risico van KoningDamen indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd. Indien de retourzending plaatsvindt uit coulance van KoningDamen ter omruiling van het geleverde, is KoningDamen bevoegd kosten in verband met beschadigingen aan het te ruilen object aan de wederpartij in rekening te brengen.

 

Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in art. 9.

 

 

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID / GARANTIE

Indien zich in de geleverde producten kennelijke materiaal- en/of fabricagefouten voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht KoningDamen zich die materialen kosteloos geheel of gedeeltelijk te vervangen, excl. arbeidsloon. KoningDamen staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.

 

KoningDamen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals beschrijfsschade/-storing, derving van inkomsten, verhoging van kosten of dergelijke schade, al dan niet door derden geleden.

Voor handelen en/of nalaten van KoningDamen en/of diens personeelsleden en/of door KoningDamen ingeschakelde derden, tijdens de werkuren of daarbuiten, aanvaardt KoningDamen geen aansprakelijkheid, behoudens voor zover bij KoningDamen en/of diens personeelsleden sprake zou zijn van opzet, grove schuld of nalatigheid.

Onverminderd het bepaalde in de vorige leden en artikel 8 wordt de aansprakelijkheid van KoningDamen –uit welken hoofden ook- beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde zaken. Voldoening aan de garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.

 

De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart KoningDamen tegen iedere aanspraak van derden terzake van vergoedingen van schade indien en voorzover:

- voorgemelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van KoningDamen

strijdig gebruik van de afgeleverde zaken door de wederpartij;

- voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door KoningDamen

gegeven instructies en/of adviezen onder andere inzake bescherming van derden heeft gehandeld.

 

De garantie vervalt, indien het fouten betreft die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van overheidsvoor-schriften met betrekking tot de kwaliteit of de aard der gebruikte materialen of met betrekking tot de fabricage, indien de wederpartij op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten of indien de wederpartij niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit.

 

KoningDamen is niet aansprakelijk voor onjuistheden/fouten die veroorzaakt worden door of voortvloeien uit een door of in opdracht van de wederpartij gemaakt ontwerp en/of door of in opdracht van de wederpartij voorgeschreven materialen / produkten.

 

KoningDamen is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien of licenties van derden door het gebruik van gegevens die vanwege de wederpartij ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.

In alle gevallen is de termijn waarbinnen garantie wordt verleend twaalf maanden.

 

 

ARTIKEL 10 OVERHEIDSVOORSCHRIFTEN / VERGUNNINGEN

Indien voor de levering en/of montage van de produkten van KoningDamen vergunningen van de overheid noodzakelijk zijn en/of aan overheidsvoorschriften moet worden voldaan, draagt de wederpartij zorg voor de verkrijging, respectievelijk inachtneming daarvan.

 

 

ARTIKEL 11 BETALING

Betaling dient, tenzij onderling anders overeengekomen, binnen 30 dagen na factuurdatum –ook indien conform artikel 4 niet worden geleverd- netto, te geschieden.

Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald, zal de gehele openstaande vordering terstond opeisbaar zijn en de wederpartij na de daartoe door KoningDamen te zijn gemaand, gedurende een door KoningDamen te bepalen termijn verzuimt aan diens betalingsverplichtingen te voldoen, komen de kosten die verband houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso-, en/of executiemaatregelen (waaronder de kosten van een faillissementsaanvrage) voor minimaal verschuldigd zijn het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten zoals dat op het moment van in verzuim zijn geldt.

 

Ter keuze van KoningDamen kan in voorgaande of daarmee overstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden onthouden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

 

Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is KoningDamen bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichting tot levering/verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke / verzuim zijn indien KoningDamen het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voeldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

 

ARTIKEL 12 FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en KoningDamen gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

 

 

ARTIKEL 13 COMPENSATIE / VERREKENING

Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen tegen KoningDamen heeft, danwel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op compensatie met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht of compensatie/verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, of in staat van faillissement wordt verklaard.

 

 

ARTIKEL 14 EIGENDOMSVOORBEHOUD

KoningDamen behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingverplichtingen jegens KoningDamen heeft voldaan.

In geval KoningDamen een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van KoningDamen vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

De wederpartij is verplicht KoningDamen terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

 

 

ARTIKEL 15 PAND / WARRANTAGE

De wederpartij is niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde. KoningDamen kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, danwel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van KoningDamen op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 

 

ARTIKEL 16 OPSCHORTING / ONTBINDING

Indien de wederpartij enige krachtens de wet of deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet, of niet behoorlijk, nakomt, is KoningDamen bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen op te schorten, en/of de overeenkomst te ontbinden door een eenvoudige schriftelijke mededeling, zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de wederpartij enige krachtens de wet of deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet, of niet behoorlijk, nakomt en KoningDamen heeft enigerlei zaak, document of waardepapier van de wederpartij onder zich, is KoningDamen bevoegd diens verplichting tot teruggave van die goederen op te schorten Indien tengevolge van het bepaalde in dit artikel retourzending van geleverde zaken noodzakelijk is, zal de wederpartij aansprakelijk zijn voor daaraan ontstane schade.

 

 

ARTIKEL 17 ANNULERING

Annulering van een overeenkomst door de wederpartij is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van KoningDamen.

Alsdan is de wederpartij verplicht de door KoningDamen reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt, tegen de kostende prijs, incl. lonen, over te nemen en KoningDamen voorts schadeloos te stellen tegen betaling van 20% der contractuele prijs. De wederpartij vrijwaart KoningDamen tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht.

 

 

ARTIKEL 18 PARTICULIEREN / TUSSENHANDEL

De wederpartij doet jegens KoningDamen afstand van diens uit art. 6:244 BW voortvloeiende rechten.

 

 

ARTIKEL 19 WANPRESTATIE / VERZUIM

Ingeval nakoming van datgene waartoe KoningDamen krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare tekortkoming aan diens zijden, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden/ toeleveranciers, is KoningDamen gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, danwel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens KoningDamen tot aan dat moment te voldoen.

 

Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare tekortkoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, molest, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen; natuurverschijnselen een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij KoningDamen, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

 

 

ARTIKEL 20 NEDERLANDS RECHT

Op de tussen KoningDamen en de wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

Eventueel geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse Rechter in Den Bosch, zij het dat KoningDamen de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde Rechter in de plaats waar de wederpartij woont en/of is gevestigd.

 

Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geld dat binnen 1 maand nadat KoningDamen aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.

 

 

ARTIKEL 21 VERKOOP EN LEVERING BUITEN NEDERLAND

Indien verkoop en levering naar het buitenland plaatsvinden, dan (1) gelden voor eventueel toepasselijke verkoopbedingen de Incoterms en (2) zullen de bepalingen van het Weens eenvormig Koopverdrag (CISG, Trbl. 1981, 184), behoudens voorzover daarvan in de onderhavige voorwaarden is afgeweken, gelden.

 

 

 

 

--- ooo ---

 

Copyright © 2015      www.KoningDamen.com       Alle rechten voorbehouden

www.koningdamen.com